Den självspeglande ledaren

Den självspeglande ledaren är framtiden

Det finns bara ett sätt att leda och det är genom dig själv. Att utgå från dina egna känslor, erfarenheter, kunskaper och värderingar har inget med ledarstilar att göra utan hur du är som person och hur du uppfattar förhållanden (den självspeglande ledaren). Vi menar att du inte kan styra ditt agerande utifrån förutbestämda ledarstilar och teoretiska modeller utan att det är dina instinkter och vanor som framför allt styr ditt agerande.

Det finns inga eller alla ledarstilar, varje individ och därmed varje ledare har sitt eget unika sätt att leda.

”Ledarskap grundar sig på individen i dig, inte rollen utanpå.”

Freddie larsson

Inom det självspeglande ledarskapet är det du som sitter i förarsätet och påverkar omgivningen och situationen inte tvärtom. Det är dina värderingar, erfarenheter och känslor som skapar en bild av omgivningen och situationen, utifrån det reagerar och agerar du sedan.

Den självspeglande ledaren
Freddie Larsson – Föreläsare, författare & ledarskapsutvecklare

Vi tycker att dagens chefer och ledare utgår i för stor utsträckning från situationen, omgivningen och medarbetarna när det utövar sitt ledarskap. Vad vi menar är att du måste våga agera utifrån dig själv och dina förutsättningar och inte anpassa dig till omgivningen i för stor utsträckning.

Idag grundar sig mycket av ledarskapslitteraturen på situationsanpassat ledarskap som bygger på att du anpassar ditt ledarskap efter rådande situation. Det är en självklarhet att vi behandlar individer och situationer på olika sätt. Vi behandlar ju inte en ledsen och glad person på samma sätt, inte heller behandlar vi en stressad och en lugn person likadant. Det behöver vi inga ledarskapsteorier för att förstå.

För att driva ett framgångsrikt och hälsosamt ledarskap kan du inte kämpa emot den du är för att klä dig i roller eller ledarstilar du inte bemästrar eller känner dig bekväm i. Framgången ligger i en ökad medvetenhet om dig själv. Jag är nämligen övertygad om att det finns en ledare i oss alla.

Inom det självspeglande ledarskapet finns det tre centrala roller.
– Chefen, ledaren och den självspeglande ledaren.

De två första har länge ansetts vara mer eller mindre självklara inom ledarskapsläran men den tredje, den självspeglande ledaren beskrivs i boken “Kan jag så kan du”.